HVAD ER REGLERNE FOR HEGN?Naboer kommer ofte op at skændes om hæk og hegn i og tæt på skel. Se alle de vigtigste regler om fælles, eget og indre hegn, så du undgår en nabokonflikt.

Hegn i og tæt på skelgrænsen mellem to grunde er en af de største kilder til nabokonflikter. Klipper naboen hækken for langt ned, eller bliver det nye plankeværk sat lidt for langt inde på naboens grund, er der risiko for dybe ridser i naboskabet.


Kom problemerne i forkøbet og få styr på de vigtigste regler for havens hæk og hegn her.


Hvad er et skel?

Skellet markerer grænsen mellem din matrikel og naboens eller fx offentlig vej. Det er vigtigt, at skellet er fastlagt korrekt, da det har betydning for din råderet over grunden, samt hvor og hvor meget du må bygge på den. Nogle gange er det tydeligt at se, hvor skellet går, da det er markeret med skelpæle. Ellers kan du typisk se skellinjen på et matrikelkort. Det er kun en praktiserende landinspektør, som kan fastlægge et skel. Det gøres ved en såkaldt skelforretning, hvor diverse dokumenter og de faktiske forhold undersøges.


Generelle regler og retningslinjer for hegn

• Både hæk, plankeværk, raftehegn, trådhegn eller en mur kan blive kategoriseret som et hegn

• Et levende hegn må ikke bestå af giftige planter eller træer og buske, som kan sprede plantesygdomme.

• Træer på række kan karakteriseres som et hegn, hvis:

- Der er et vist antal træer Træerne er ensartede og af samme størrelse

- Der er kort indbyrdes afstand mellem træerne

- Træerne ikke står mere ned 1,75 meter fra skel

- Træerne udgør en væsentlig del af skellets længde


Regler og retningslinjer for fælleshegn

• Står lige i skellinjen. En landinspektør kan fastlægge skellet ved tvivl eller uenighed.

• Skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de 2 grunde.

• Du og din nabo må selv aftale højden. Kan I ikke blive enige, skal hegnet som udgangspunktet være 1,8-2 meter højt. Hegnsynet kan fastsætte højden.

• Udgifter og vedligeholdelsesarbejde deles typisk ligeligt mellem din nabo og dig.

• Din nabo og dig kan begge kræve, at jeres levende fælleshegn én gang årligt klippes ned til disse vejledende højder:

- Fælleshegn i boligområder: 2 meter eller den højde hegnsynet evt. har fastsat.

- Fælleshegn mod landbrug eller skov: 5 meter.

- Andre levende fælleshegn: 3,5 meter.

- Fælleshegnet eller jorden omkring må ikke beskadiges.

- Vokser der grene ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at det beskadiges, må du klippe grenene af i skellinjen.

- Det kræver enighed med naboen at ændre et fælleshegn. Opstår der uenighed om et hegn, kan hegnslovens

• retningslinjer træde i kraft. Det kræver et hegnsyn at få afgjort en strid. Et hegnsyn koster 1.869 kr. (2019-priser), og typisk betaler taberen af sagen.


Regler og retningslinjer for eget hegn

Står langs skellet.

Står ikke længere væk fra skellet end 1,75 meter.

Må have en højde på 1,8 meter plus afstanden til skellet. Dvs., at står hegnet 0,5 meter fra skel, må det være 2,3 meter højt.

Må ikke genere fælleshegnet eller forhindre, at det kan vedligeholdes.

Må ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn.

Et levende eget hegn kan forlanges klippet ned, hvis det påfører naboen større ulemper end fælleshegnet.

Du står selv for vedligeholdelsen.

Har hegnet stået i mindst 3 år og er i god stand, kan hegnsynet pålægge naboen at overtage halvdelen af vedligeholdelsesbyrden, hvis det vurderes, at hegnet også er til væsentlig nytte for naboen.

Vil du fjerne et eget hegn, skal naboen varsles 1 måned i forvejen.

Vil du opsætte eller ændre et eget hegn på steder, hvor der ikke er et fælleshegn, skal naboen varsles 1 måned i forvejen.

Ved eget hegn, der med tiden er vokset ind på nabogrunden, er det ejeren af hegnet, der ejer hele hækken, hvis den ikke står i skel.


Regler og retningslinjer for hegn mod vej, sti eller plads

Skal stå på egen grund.

Skal passe til omgivelserne og skabe et tiltalende helhedsindtryk.

Et levende hegn må ikke vokse ud på vej, sti eller plads, men skal holde sig inden for skellinjen.

Må ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving.

Du skal normalt selv opsætte, vedligeholde og betale for hegnet.

Skal holdes i god stand og må ikke beskadiges.

Porte, låger eller led må ikke åbnes ud mod vej eller stier, hvor andre færdes.


Regler og retningslinjer for indre hegn

Følger enten ikke skellinjen eller står mere end 1,75 meter fra skellet.

Er ikke omfattet af hegnsloven.

Der gælder ingen lovregler for indre hegn.

Regler og retningslinjer for bygninger i skel

Carporte og udhuse må gerne stå i skel og erstatte et hegn.

Bygninger i skel er omfattet af byggeloven, og klager skal sendes til kommunen.

Selvstændige hegnsmure direkte i skel eller parallelt med skellet er dog omfattet af hegnsloven, hvis den væsentligste funktion er at adskille 2 grunde.


Kilde: Bolius
NewsletterBe the first to hear about the latest product releases, collaborations and online exclusives.