Vedtægter Kalenderkvarterets GrundejerforeningBestyrelsen udfører arbejde i henhold til foreningens vedtægter og her på siden kan du se en mere udførlig beskrivelser af all paragrafferne.

§ 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Kalenderkvarterets Grundejerforening. Foreningen har hjemsted i Århus.


§ 2. Formål. Foreningens formål er at varetage medlemmernes og områdets interesser efter Bestyrelsens skøn, eventuelt ved sagkyndig bistand og ved tilslutning til større parcelhusorganisationer.


§ 3. Medlemmerne. Som medlem kan enhver ejer eller administrator af parcelhus optages. Medlemskabet omfatter hele husstanden. Endvidere kan optages andre med interesse i parcelhusspørgsmål som passive medlemmer, dog uden stemmeret. Indmeldelse kan ske til et af bestyrelsesmedlemmerne. Udmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer til udgangen af et regnskabsår. Såfremt et medlem krænker foreningens anseelse eller modarbejder foreningen, er bestyrelsen berettiget til at udelukke det pågældende medlem. Afgørelsen kan dog indankes for den første ordinære generalforsamling. Udtrådte eller udelukkede medlemmer har ingen andel i foreningens midler.


§ 4. Kontingent. Medlemskontingent betales i oktober kvartal og opkræves af kassereren, der fører regnskab efter anvisning af generalforsamlingen og bestyrelsen. Det reviderede regnskab skal forelægges bestyrelsen til godkendelse inden ordinær generalforsamling. De valgte revisorers gennemgang af regnskabet skal være kritisk. Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling. Passive medlemmer betaler ½ kontingent. Alle medlemsrettigheder afhænger af, om kontingentet er betalt. Regnskabsåret er 1/10 – 30/9.


§ 5. Ledelse: Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er højeste myndighed. Den giver, forandrer og ophæver lovene. Den indvarsles senest 21 dage forud. Indvarslingen skal ske skriftligt. Ordinær generalforsamling afholdes i oktober kvartal med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabsforelæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Forelæggelse af budget

6. Fastsættelse af kontingentets størrelse

7. Valg af:

a. bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

b. 1 kasserer

c. 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, jævnfør § 6.

8. Eventuelt


Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling må være tilstillet et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan med 8 dages varsel afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig begæring til foreningens kasserer af mindst 25 medlemmer. Stemmeafgivelse sker ved håndsoprækning. Der kan kun afgives en stemme pr. husstand. Skriftlig afstemning kan finde sted, såfremt blot et medlem forlanger det. Der udarbejdes referat af generalforsamlingen.


§ 6. Ledelse: Bestyrelse. Bestyrelsen, der repræsenterer foreningen, består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år. Afgang fra bestyrelsen sker hvert andet år således, at a. 2 bestyrelsesmedlemmer afgår de ulige årstal og b. kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår de lige år. Endvidere vælges op til 2 suppleanter, for et tidsrum af 1 år samt 2 revisorer og op til 2 revisorsuppleanter for et tidsrum af 2 år. Afgang sker med 1 revisor og 1 revisorsuppleant hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den kan ved simpelt flertal befuldmægtige en eller flere bestyrelsesmedlemmer til at forhandle og indgå bindende aftaler af bl.a. økonomisk art med myndigheder og andre. Bestyrelsen kan anvende mindre beløb til lønnet medhjælp, medlemskartotek eller repræsentation. Alle afgørelser i bestyrelsen sker ved simpel stemmeflerhed, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. 2 bestyrelsesmedlemmer er berettiget til at sammenkalde bestyrelsen. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg på indtil 3 medlemmer, hvoraf 1 medlem skal være medlem af bestyrelsen. Der føres forhandlingsprotokol.


§ 7. Vedtægtsændringer. Til forandring af disse love eller vedtagelse af nye love fordres, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling afgiver deres stemme for det fremkomne forslag.


§ 8. Tegningsret. Tegningsberettigede i foreningen er formand og kasserer.


§ 9. Opløsning. Forslag om foreningens opløsning skal angives i indvarslingen til generalforsamlingen. Forslaget kan kun vedtages, når ½ af medlemmerne er til stede og 2/3 af de mødte afgiver deres stemme for opløsningen. Er et så stort antal ikke til stede indkaldes med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken der tages beslutning uden hensyn til medlemstallet, når 2/3 af de mødte afgiver deres stemme derfor. Vedtages foreningens opløsning, træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.


Vedtaget på generalforsamlingen d. 23. november 2016 *NewsletterBe the first to hear about the latest product releases, collaborations and online exclusives.